บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี แอนด์ ซี การ์ด  จำกัด              
                           
                           
            “มุ่งมั่น พัฒนา ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ดีกับลูกค้า อย่างมีระบบและต่อเนื่อง”              
                           
                           
           
    ด้วยประสบการณ์การให้บริการงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้เราตระหนักในความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าการบริการที่ดี ไม่ใช่แค่ความอุ่นใจและความมั่นใจในประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าเท่านั้น แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดียังจะต้องเป็นผู้ที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดศักยภาพสูงสุด พนักงานทุกคนมีความตั้งใจแน่วแน่ในการทำงานและพร้อมที่จะปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาองค์กรของลูกค้าให้ก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุด
 
 
             

             
             ประกาศ              
                           
            การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558               
                           
                                            
            ตามมาตรา ๒๐               
                           
                                                                
                    ตามมาตรา ๔๐               การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตามมาตรา ๓๔ ข (๓)                    ตามมาตรา ๔๐              
                           
                           
                                              มุ่งมั่นสู่ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558
                                                               
                                                
                                                   


                            
          ผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา พรบ.                                            โรงเรียนรักษาความปลอดภัย


                           
                             ฝึกอบรม                                       รับหนังสือรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม
                                                                            
             
                        เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานวิชาชีพรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดให้บริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องรวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ทุกประการรวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับ รปภ. ในการขอใบอนุญาตด้วย โดยขอยืนยันกับท่านลูกค้าทุกรายว่าบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์              
                           
                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ              
                           
                        หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดเอกสารที่หน้า Website นี้รวมทั้งยินดีที่จะส่งผู้บริหารเข้าชี้แจงท่านโดยติดต่อ คุณปฏิพัทธ์ Tel. 086-3403901              
                           
                ข่าวประกาศ  ( Announcement )
             
                           
                      สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ภายใต้สังกัดของ  C&C GUARD              
                           
             1. สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ปราการ การ์ด              
                เลขที่  109/464  หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280              
                โทร. 0-2382-7545-8 , 0-2382-7550-1              
                                               
                           
             2. สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เดอะ การ์ด              
               เลขที่ 77 หมู่ที่ 15 ถ.สายบ้านหัวขัว-สมศรี ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150              
               โทร. คุณวิชัย 081-6829877, คุณจิตกรณ์ 090-1850437              
                           
                                               
                           
                 
  รับสมัครพนักงานจำนวนมาก 
             
                           
                      รับสมัคร  1  ตำแหน่ง พนักงานบุคคลธุการ  ( ด่วน )              
                                   ตุณสมบัติ              
                                                - เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี              
                                                - วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )              
                                                - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นได้อย่างคล่องแคล่ว               
                                                - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี               
                           
                          สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 120/1019 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2382-7545-8 โทรสาร : 0-2382-7573
E-mail : info@candcguard.com, mk@candcguard.com www.candcguard.com
             
                           สำนักงานสาขามหาสารคามตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 หมายเลขโทรศัพท์ : 081 - 682 -9877 , โทรสาร : 043-749345
 E - Mail : info@candcguard.com , wichai.guard@gmail.com  www.candcguard.com

             
            รับสมัคร รปภ. 487.50-550 บาท/วัน สนใจติดด่อสอบถาม เบอร์โทร 0-2382-7545-8,0-2382-7550-1
             
                 คุณชนิดา 086-340-3904 , คุณปฏิพัทธ์ 086-340-3901              
                           
                           
                                                                                                                                           
                           


Current Pageid = 1