มาตรฐาน ISO 9001:2015    
       
         
       
         
    Certificate of Registration ISO 9001 : 2015    
         
         
   
หัวข้อ ขั้นตอน จำนวน / ระยะเวลา
 การคัดเลือกบุคลากร  - มีอายุระหว่าง 18-47 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
 - ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับอาชีพ
 - ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 - อ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 - มีถิ่นฐานที่อยู่ และมีเอกสารที่ราชการออกให้แสดงชัดเจน
 - ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 ภายใน 8 ชั่วโมง
 การฝึกอบรม  - วินัย และบุคคลท่ามือเปล่า
 - หน้าที่ และจรรยาบรรณของ รปภ.
 - มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
 - การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานรักษาความปลอดภัย
 - การป้องกัน และระงับอัคคีภัย
 - ศิลปะการต่อสู้
 - กฎหมายอาญาที่ รปภ.ควรทราบ
 - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 - การตรวจการณ์ และการตรวจค้น
 - การรายงาน และการแจ้งเหตุ
 ระยะเวลา 3-5 วัน
 การจัด รปภ. เข้าประจำหน่วยงาน      - คัดเลือก รปภ. ตามคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
 - ส่งประวัติให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
 - ส่งตัวพร้อมหนังสือส่งและประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือให้ผู้ว่าจ้าง    
 - ส่งทีมเข้าทำการประเมินลผลความพึ่งพอใจของผู้ว่าจ้าง
 ภายใน 3 วัน
 ภายใน 1 วัน
 ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 ภายใน 3 วัน
 การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่  - สายตรวจเข้าตรวจสอบ
 - ผู้บริหารเข้าตรวจสอบ
 - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหรือผู้บริหารเข้าประเมินผลกับผู้ว่าจ้าง
 1–3 ครั้ง / วัน
 1–3 ครั้ง / สัปดาห์
 ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง / เดือน
 การพัฒนาต่อเนื่อง  - ฝึกอบรมในหน่วยงานโดยผู้บริหารหน่วยงาน
 - ฝึกอบรมในหน่วยงานโดยฝ่ายปฏิบัติการ
 - ฝึกอบรมในหน่วยงานโดยฝ่ายฝึกอบรม
 - ฝึกอบรมนอกสถานที่โดยวิทยากรพิเศษ
 ตั้งแต่ 1–7 ครั้ง / สัปดาห์
 1 ครั้ง / สัปดาห์
 1 ครั้ง / เดือน
 1 ครั้ง / ปี
 การเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน
 (อัคคีภัย,โจรกรรม,ประทุษร้าย,
 ประท้วง)
 - ระงับโดย รปภ. ประจำหน่วยงาน
 - ระงับโดยฝ่ายปฏิบัติการ
 - ระงับโดยฝ่ายสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 ทันทีที่ทราบ
 ภายใน 20 นาที
 ภายใน 30 นาที
 หลักการชดใช้ค่าเสียหาย  - ฝ่ายสินไหมเข้าตรวจสอบ
 - วางระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม
 - สืบสวน สอบสวนผู้กระทำความผิดและติดตามทรัพย์สิน
 - ชดใช้ค่าเสียหาย (กรณีอยู่ในเงื่อนไขสัญญา)
 ภายใน 60 นาทีหลังรับแจ้ง    
 ทันทีหลังตรวจสอบ
 สรุปภายใน 30 วัน
 ภายใน 15 วัน (หลังสรุป)
   
         
                                                                                                                                                                                                              กลับสู่หน้าหลัก 


Current Pageid = 185