บริการ  ( Service )              
                             
              มาตรฐานการให้บริการ  ( Standards of service )              
                             
              บริการที่คุณวางใจได้ตลอด  24 ชั่วโมง    ( Your reliable service 24 hours a days )              
                             
              เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 บริษัทจึงได้กำหนดแผนการให้บริการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้              
                             
                      
-          การจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อรับแจ้งเหตุและประสานงานกับพนักงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง
-          การจัดสายตรวจรถจักรยานยนต์และรถยนต์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.และเพื่อระงับเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
-          ติดต่อสื่อสารด้วยศูนย์วิทยุและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้ทุกฝ่ายสามารถติดต่อประสานงานกันได้อย่างรวดเร็ว
             
                             
             
       
             
              มั่นใจด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพหลายชั้น   ( Confident with the quality check grade )              
                             
                     ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงาน รปภ. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เราจึงจัดระบบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รปภ. อย่างเข้มงวดไว้หลายชั้นดังนี้              
                             
             
       -   ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สายตรวจ
       -   ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐประจำท้องถิ่น
       -   ตรวจสอบทางวิทยุสื่อสาร
       -   ตรวจสอบทางระบบอีเลคโทรนิคส์ (MOS,CCTV)
       -   ตรวจสอบทางระบบเอกสาร
       -   ตรวจสอบโดยผู้บริหาร
             
             
                             
              ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย   ( Responsibility for damage )              
                             
                     บริษัทมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายในอัตราสูง ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาว่าจ้าง              
                       


Current Pageid = 189